Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Valcke Group.

Maatschappelijke zetel:
Valcke Group NV
Menenstraat 423
BE- 8560 Wevelgem

 • Telefoon: +32 (0) 56 43 85 55
 • Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:30 uur (op vrijdag tot 16:30 uur)
 • E-mailadres: bowling@valckegroup.com
 • Ondernemingsnummer: BTW BE 0424 878 905

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op Valcke Bowling webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de algemene Voorwaarden van Valcke Group is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn huidige algemene voorwaarden toepasselijk op al onze prijsoffertes, op elke tussen ons en de klant gesloten overeenkomst en op al onze facturen, ongeacht of de woonplaats of de zetel van de klant in België of in het buitenland gelegen is, en ongeacht of de levering dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. Onze algemene voorwaarden primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Van onze algemene voorwaarden kan alleen mits voorafgaand schriftelijk akkoord worden afgeweken.
 2. Alle prijsoffertes, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend. Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de prijsofferte stijgen door omstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals verhogingen van rechten en accijnzen op de te leveren producten, dan wel op de grondstoffen, wijzigingen in de valuta, enz., zijn wij bovendien gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen. Elke aanvaarding door de klant van onze offerte sluit tevens aanvaarding van onze algemene voorwaarden in. Elke overgemaakte bestelling verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de bestelling, dan wel na levering of facturering. Hetzelfde geldt voor de bestellingen die via onze agenten worden overgemaakt. Het meedelen van prijzen, leveringstermijnen, enz. houdt geen verbintenissen in onzen hoofde in.
 3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de goederen steeds door ons aan de koper geleverd “Af maatschappelijke zetel” (Ex Works of EXW Wevelgem), alwaar de klant zich kan laten vertegenwoordigen. De levering omvat uitsluitend het materiaal zoals gespecificeerd in het bestek. De goederen zijn vanaf het ogenblik van levering, zodra zij de zetel verlaten, voor risico van de klant, zelfs wanneer wij het vervoer organiseren.
  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn ook de verpakkingskosten ten behoeve van het transport voor rekening van de klant.
  De klant is verplicht de goede staat van de goederen na te zien, vooraleer de goederen in ontvangst te nemen. Voor elk geval van beschadiging, breuk of verlies moet de klant het nodige voorbehoud maken ten aanzien van de transporteur, die alleen verantwoordelijk is. Terugzending van de goederen gebeurt op kosten en risico van de klant.
 4. Klachten wegens zichtbare gebreken dienen ons -op straffe van verval- door de klant gemeld te worden bij aangetekend schrijven, uiterlijk 5 dagen na levering. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst moeten klachten wegens verborgen gebreken ons -tevens op straffe van verval- door de klant gemeld worden bij aangetekend schrijven, uiterlijk 8 dagen nadat de ontdekking ervan mogelijk was en ten laatste 12 maand na levering zoals voorzien in art. 9. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 5. Protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijke en aangetekende zending binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer.  
 6. De geleverde goederen, producten en koopwaar blijven onze eigendom tot daadwerkelijke integrale betaling van de hoofdsom, kosten en interesten alsook van nevenvorderingen waaronder vorderingen tot schadevergoeding. Het eigendomsvoorbehoud blijft van kracht ook wanneer onze afzonderlijke vorderingen in een lopende rekening worden opgenomen. Het trekken van wissels of andere waardepapieren vormt geen betaling zoals bedoeld in dit artikel. Zolang alle geleverde goederen, prestaties en mogelijke nevenvorderingen niet volledig betaald zijn, is het de klant verboden om de goederen te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze als zekerheid aan te wenden. Wanneer derden op de goederen, producten of koopwaar beslag leggen, of ze op een andere wijze als zekerheid aanwenden, is de klant verplicht ons hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen per aangetekend schrijven op straffe van vergoeding van alle schade die wij zouden lijden ten gevolge van geen of laattijdige melding. De klant draagt alle schuldvorderingen die hij op derden mocht hebben ten gevolge van de verkoop van de goederen die onze eigendom zijn, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan ons over, en dit ten bedrage van het nog openstaande saldo van onze vorderingen. In geval wij ons beroepen op ons eigendomsvoorbehoud verplicht de klant er zich toe om ons vrije toegang te verlenen tot het gebouw waar de goederen zich bevinden en het terugnemen van de goederen mogelijk te maken. De kosten verbonden aan het terugnemen zijn ten laste van de klant. Zo staat de klant ondermeer, maar niet uitsluitend in voor de ontmantelings-en transportkosten, de verplaatsings-en logementskosten van onze technische medewerkers enz.
 7. Alle betalingen dienen te gebeuren op onze maatschappelijke zetel. De betaling per overschrijving, wissel of op enige andere wijze kan niet aanzien worden als een verzaking aan deze bepaling en houdt geen schuldvernieuwing in. De betaling dient te geschieden contant, zonder korting en in euro, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant. Ook alle innings- en protestkosten van geaccepteerde of niet-geaccepteerde wissels zijn ten laste van de klant. Ieder op zijn vervaldag onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente op berekend op basis van de Belgische wettelijke interestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum interestvoet van 12% per jaar, en het nog openstaande saldo zal, na een vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden met 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 8. Het niet betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven hebben wij het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling onze verbintenissen op te schorten, dan wel om de overeenkomst te ontbinden wanneer de klant in onderhavige of enige andere overeenkomst met ons zijn verbintenissen niet nakomt, en dit zonder recht van de klant op eender welke schadevergoeding. Het volstaat dat wij onze wil tot ontbinding uitdrukkelijk laten kennen o.m. per brief. Ingeval wij opteren voor ontbinding van de overeenkomst is de klant ons een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair bepaald wordt op 30% van de waarde van de niet uitgevoerde overeenkomst, behoudens ons recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen mits wij hiervan het bewijs leveren. Hetzelfde geldt wanneer de klant de overeenkomst beëindigt, ongeacht de reden daarvoor.
 9. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst beperkt de waarborg door onze leveranciers zich tot de gratis levering van vervangingsonderdelen welke door gebruik van slecht materiaal of foutieve constructie, onbruikbaar geworden zijn. De waarborg geldt voor de tijd van maximaal 12 maanden na datum van levering. Deze waarborg geldt niet voor de normale slijtage van onderdelen. Onze prestatie van de vervanging zelf van het onderdeel moet door de klant betaald worden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid door de gebeurlijke schade veroorzaakt door  of aan personen of stoffelijke schade die door gelijk welke oorzaak zouden kunnen voortspruiten uit het gebruik van onze goederen.”
 10. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, of de rechtbanken van de woonplaats of zetel van de klant, naar onze keuze, bevoegd. De verhouding tussen ons en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht.

Download hier de algemene verkoopsvoorwaarden

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Valcke Group is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Valcke Group doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stock gegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Valcke Group u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Valcke Group voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Valcke Group op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Valcke Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn excl. BTW. De verzendingskosten worden op factuur toegevoegd.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Valcke Group of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Valcke Group levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
Valcke Group kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Valcke Group geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Valcke Group kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
Valcke Group verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Ben je nieuw hier?

 • Bestellen kan 24/24 & 7/7
 • Online aanbiedingen
 • Handige track & trace

Maak je account aan

Ben je nieuw hier?